The Ever-Living Word Evangelical Church

Click here to edit subtitle

Welcome!

ELWE church (Ever-Living Word Evangelical Church) is a Christian & Missionary Alliance church. We exist (1) to worship God, (2) to live by the Bible, and (3) to spread the Gospel of Jesus Christ.

You are invited to come to worship with us on Sunday afternoon:
  • 1:30 Fellowship, share, discuss, and learn the Word of God.
  • 2:30 Worship God
            Praising - Praying - Learning
  • 3:45 Fellowship over goodies and finger foods.

Hội Thánh Tin Lành Lời Hằng Sống (CMA) tạo cơ hội cho con dân Chúa (1) thờ phượng Chúa, (2) sống theo Lời Chúa, và (3) truyền rao Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Giê-su.

Thân ái kính mời quý vị và các bạn đến thờ phượng mỗi chiều Chúa Nhật.